Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym dostępnym pod adresem spizarenka.pl, prowadzonym przez Macieja Olecha, Straszydle 272, 36-043 Straszydle, NIP: 8151742181, REGON: 180577085. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

I. Definicje i zakres obowiązywania regulaminu

 1. Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego www.spizarenka.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczną w tym, w szczególności konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
 3. Konsument – w rozumieniu przepisu art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisu art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania.
 6. Sklep prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 7. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem Produktu (np. kolor). Opakowania produktów mogą różnić się od siebie w zależności od partii.
 8. Wszelkie prawa do sklepu spizarenka.pl są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie ze sklepu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

2. Zawarcie umowy

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Maciejem Olech prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Straszydle 272, 36-043 Straszydle, NIP: 8151742181, REGON: 180577085.
 2. W celu zawarcia umowy należy wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym sprzedający informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy. 
 2. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 3. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
 4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Wysyłka przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
 1. Przelewy24 – płatność za pomocą BLIK, szybkich przelewów oraz kart. Pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;
 2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki – płatność regulowana u przewoźnika
 1.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 – PayPro SA ul.  Kancelarska15, 60-327 Poznań

3. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, a sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu braku produktu w chwili realizacji zamówienia, – zobowiązany jest – nie później niż w terminie 7 dni – zawiadomić o tym Konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym sklep otrzymał zapłatę za zakupiony Produkt.
 4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 5 dni roboczych.
 5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.
 6. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
 7. Koszt przesyłki obciąża Kupującego. Kwota przesyłki jest podawana każdorazowo podczas składania zamówienia i jest zależna od wyboru przewoźnika oraz sposobu płatności. 
 8. Wskazane terminy dostawy mają charakter orientacyjny, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności względem Kupujących za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi, w szczególności do opóźnień wywołanych przez dostawców.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego towaru bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@spizarenka.pl , w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem powinien dokonać zwrotu produktu na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia w którym odstąpił od umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedającego: Spiżarenka – Maciej Olech, Straszydle 272, 36-043 Straszydle

Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości zwracanego produktu, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie internetowym.
 2. Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu lub usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, tj. w przypadku:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. W razie odstąpienia od umowy, Kupujący, zwracając Produkt, proszony jest o dołączenie paragonu.
 2. Po skutecznym odstąpieniu od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwraca Kupującemu jego wpłatę w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. 
 3. Koszt przesyłki zwrotnej produktu ponosi Kupujący.

5. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy: reklamacje@spizarenka.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Kupującego, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

 1. Sprzedający w okresie roku od otrzymania towaru przez Kupującego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową, tj. gdy towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Poprzez wadę prawną rozumie się sytuację, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Prowadzący Serwis niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 par 1. Kodeksu cywilnego. 
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Maciej Olech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Spiżarenka z siedzibą Straszydle 272, 36-043 Straszydle („Administrator”).
 2. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

– realizacji zakupów – składania zamówień,

– rejestracji konta Kupującego (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

 1. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 2. odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich;
 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.
 1. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 
 2. Kupujący ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
 3. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies można znaleźć w Polityce Prywatności.
 4. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem strony internetowej www.spizarenka.pl . Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, jak również w wyniku zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym; a także zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Sprzedającego. 
 3. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.